Huisregels

Huisregels

Artikel 1. Gedragsregels

1.1. Gedurende de huurperiode dient Huurder en alle aanwezigen zich te gedragen als van een

goed huurder mag worden verwacht. Dat betekent onder andere geen schade of

(geluids)overlast veroorzaken voor derden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het

Vakantiehuis te gebruiken ter gelegenheid van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten en

andere drinkpartijen.

1.2. In en om het Vakantiehuis is roken niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk is vermeld of

overeengekomen dat het is toegestaan.

1.3. Indien Huurder of de bij Huurder behorende personen deze huisregels van Bijlage 1

overtreden, dan is Verhuurder gerechtigd om de Huurovereenkomst te beëindigen en de

personen te laten verwijderen uit het Vakantiehuis. De huursom wordt niet terugbetaald.

Artikel 2. Huisdieren

In verband met allergiën van onze gasten zijn er geen huisdieren toegestaan met uitzondering van de Australian Labradoodle.  Verhuurder kan bij twijfel van de anti- allergische kenmerken van de hond de huurder weigeren.

Indien een huurder toch met een ander huisdier het huis betreedt is huurder verantwoordelijk voor de kosten van het schoonmaken van de woning en de inkomstendervingen die verhuurder lijdt omdat eventuele gasten met een allergie niet meer in de woning kunnen.

Eventuele uitwerpselen van de Labradoodle dienen door Huurder verwijderd te worden uit de tuin of gebied rondom het Vakantiehuis.

Artikel 3. Zwembad

3.1Vakantiehuis Bois de la Borde beschikt over een zwembad. Dit wordt op de Website vermeld.

Verhuurder is echter gerechtigd om een zwembad buiten het seizoen te sluiten. Dit is geen

grond voor restitutie van (een deel van) de huursom. Indien Huurder er zeker van wil zijn dat

het zwembad geopend is in de betreffende huurperiode, dan dient Huurder dit bij Verhuurder

te verifiëren.

3.2. Zwembaden voldoen aan de gestelde beveiligingsrichtlijnen. Er wordt echter geen toezicht

gehouden door derden gedurende het verblijf. Het is dan ook altijd de verantwoordelijkheid

van Huurder om normale voorzichtigheid in acht te nemen bij het gebruik van het zwembad.

In het bijzonder dienen ouders adequaat toezicht te houden op kinderen die het zwembad

gebruiken.

3.3. Indien er een defect aan het zwembad wordt geconstateerd dat mogelijk gevaarlijk is, dan

dient Huurder dit onmiddellijk te melden aan Verhuurder.

3.4. Het gebruik van een zwembad is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Huurder.

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel dat is ontstaan door gebruik van het

zwembad.

3.5. Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen (vloei)stoffen in het zwembad belanden. Als er

door toedoen van Huurder toch (vloei)stoffen in het zwembad belanden waardoor het

zwembad gereinigd dient te worden, dan dient Huurder dit direct te melden aan Verhuurder.

Verhuurder kan de eventuele schoonmaakkosten in rekening brengen bij Huurder.

3.6 Voor de veiligheid van kinderen dient huurder het zwembad als het onbeheerd is te sluiten middels het automatische roldek. Het niet toegestaan zich te begeven op het roldek.

3.7 Het is ten strengste verboden uw Australian Labradoodle in het zwembad te laten zwemmen. De liner kan beschadigen, deze kosten kan verhuurder dan op huurder verhalen.

Artikel 4. Schade

4.1. Indien er tijdens het verblijf iets is beschadigd (zoals het breken van glas of kapot gaan van een

stoel), dan dient Huurder dit zo snel mogelijk te melden aan Verhuurder.

4.2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan, in of rondom het Vakantiehuis die gedurende

het verblijf is ontstaan door toedoen van Huurder of de personen die met Huurder in het

Vakantiehuis verblijven. Dit betreft onder andere schade aan inboedel zoals meubels of

servies, schade aan het Vakantiehuis zelf zoals gebroken ramen, maar ook brandschade of

waterschade. Onder schade wordt in beginsel de kosten van herstel verstaan, en indien

herstel niet mogelijk is de kosten van vervanging.

4.3. Huurder en eventuele andere personen die verblijven in het Vakantiehuis dienen gedurende

het verblijf een passende aansprakelijkheids-, ongevallen- en gezondheidsverzekering te

hebben. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet hebben van een

gepaste verzekering.

Artikel 5. Oplevering , eindinspectie Vakantiehuis en borg

5.1. Bij het uitchecken dient Huurder ervoor te zorgen dat het Vakantiehuis netjes wordt achtergelaten.

5.2. Bij het uitchecken dient Huurder aanwezig te zijn en mee te werken met de eindinspectie door

Verhuurder of een door Verhuurder aangewezen derde. Tijdens de eindinspectie wordt

beoordeeld of er sprake is van schade of benodigde schoonmaak, en zo ja wat de kosten

daarvan zijn. Indien Huurder het Vakantiehuis heeft verlaten voor de eindinspectie, dan is

Verhuurder gerechtigd om zelfstandig de eindinspectie te verrichten. De bevindingen van

Verhuurder zijn definitief.

5.3. Indien blijkt dat er schade is of er aanvullende schoonmaak nodig is, dan dient Huurder deze

kosten te vergoeden. Verhuurder is gerechtigd om deze kosten te verrekenen met de borg.

Indien deze kosten meer bedragen dan de borg, dan dient Huurder deze kosten binnen 8

dagen na eindinspectie te betalen aan Verhuurder.

5.4. Indien er bij de eindinspectie geen schade is geconstateerd en geen aanvullende schoonmaak

nodig is, dan krijgt Huurder de betaalde borg terug binnen 14 dagen na einde van de

huurperiode op het door Huurder opgegeven rekeningnummer.